Algemene Leden Vergadering

Beste leden en ouders van leden,

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Datum: woensdag 11 september 2019

Aanvang: 19.30u.

Locatie: Sportcentrum De Schaapskooi.

 

AGENDA

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken.
 3. Vaststellen notulen ALV 2018.
 4. Behandeling jaarverslag 2018-2019 Bestuur en Commissies
 • Bestuur (secretaris)
 • Technische Commissie
 • Scheidsrechterscommissie
 • Financiële Commissie
 1. Stichting Topbasketball Lingewaard.
 2. Ontwikkelingen 2019-2020 en verder…
 3. Bestuursverkiezing.
 4. Rondvraag en sluiting

De presentatie en notulen van de ALV 2018 staan op de website van Batouwe onder verenigingsinfo, downloads

Speciale aandacht voor de bestuursverkiezing. Officieel bestaat het bestuur nog maar uit 3 personen, waarvan Helma niet herkiesbaar is. We zoeken dus een secretaris, penningmeester en een algemeen bestuurslid.